+38 0342 504605      office@arpi.org.ua

 

Певні види господарської діяльності з міркувань національної безпеки, безпеки споживачів, захисту ринку тощо підлягають ліцензуванню. Нижче подано основні положення Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» що набрав чинності з 28.06.2015, щодо процедури звернення за отриманням ліцензії, порядку її видачі та ліцензування. Публікацію доповнює перелік ліцензійних видів діяльності із зазначенням органів ліцензування та посиланнями на їх веб-сайти.

 

Які документи подаються для отримання ліцензії?

Здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за визначеною ліцензійними умовами формою.

документи відповідно до ліцензійних вимог;

копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох екземплярах.

 

Перелік підтвердних документів встановлюється ліцензійними умовами і є виключним.

Посадовим особам органів ліцензування забороняється вимагати від здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання):

подання оригіналів документів (крім документів, що складаються безпосередньо здобувачем ліцензії);

зазначення здобувачами ліцензії у документах, що подаються для одержання ліцензії, інформації або подання документів, не передбачених законом;

документи, що підтверджують або спростовують інформацію про нього, які видаються іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами (виписки, витяги, довідки, листи).

 

Який порядок та строки ви дачі ліцензії

Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення. Копія рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду надається у триденний строк здобувачеві ліцензії.

 

Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;

заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії підписані особою, яка не має на це повноважень або оформлені із порушенням Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом;

подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії.

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

Набуття здобувачем ліцензії права на провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення даних про рішення щодо видачі йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Ліцензія видається на необмежений строк.

 

У яких випадках ліцензія підлягає переоформленню

Підставою для переоформлення ліцензії є зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця.

У разі виникнення такої підстави для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії. Ліцензія, видана ліцензіату на паперовому носії, також додається до заяви про переоформлення ліцензії.

 

Якою є плата за видачу ліцензії

За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати,  що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.

Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, становить 10 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.

Переоформлення ліцензії є безоплатним.

Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше 10 робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії  повідомлення про рішення щодо видачі йому ліцензії.  Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.

 

В яких випадках ліцензія анулюється

Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:

заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії.

набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання ліцензії або скасування такого рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування;

наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця), крім випадку та строку, передбачених частиною четвертою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця (у разі відсутності правонаступника);

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності;

акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов (повторним порушенням ліцензійних умов вважається вчинення протягом двох років з дня видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке розпорядження);

акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб’єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії;

акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування( такою відмовою вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки), відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження відповідної діяльності або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки);

акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України , та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

несплата за видачу ліцензії у строк не пізніше 10 робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії  повідомлення про рішення щодо видачі йому ліцензії. 

Акти, передбачені пунктами 5-9, мають містити детальне викладення фактів порушення законодавства, їх обґрунтування та у випадках, якщо вони стосуються невиконання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов, містити посилання на конкретні пункти цих ліцензійних умов. До актів можуть долучатися фото та відеоматеріали, відзняті під час проведення перевірки.

ПЕРЕЛІК

органів ліцензування

 

Найменування органу ліцензування

Вид господарської діяльності

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг http://nfp.gov.ua/

надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку http://www.nssmc.gov.ua/

професійна діяльність на ринку цінних паперів

3. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення http://www.nrada.gov.ua/

діяльність у галузі телебачення і радіомовлення

4. Державна комісія ядерного регулювання http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/index

діяльність у сфері використання ядерної енергії

5. Міністерство освіти і науки

http://mon.gov.ua/

обласні, Київська міська держадміністрації

освітня діяльність закладів освіти

6. Державна фіскальна служба http://sfs.gov.ua/

виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами

7. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації http://nkrzi.gov.ua/

діяльність у сфері телекомунікацій

8. Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації http://www.dstszi.gov.ua/dstszi/control/uk/index

надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

9. Державна архітектурно-будівельна інспекція http://www.dabi.gov.ua/

будівництво об’єктів IV і V категорій складності

10. Державна служба з лікарських засобів   http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/index

виробництво лікарських засобів,

оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами,

імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

10-1. Державна служба з контролю за наркотиками

культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України,

розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку

11. Міністерство внутрішніх справ http://www.mvs.gov.ua/

виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду 

торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; 

виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж

охоронна діяльність

12. Державна служба з питань праці http://dsp.gov.ua/

виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

13. Державна служба з надзвичайних ситуацій http://www.dsns.gov.ua/ 

надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

14. Міністерство екології та природних ресурсів  http://www.menr.gov.ua/

o   поводження з особливо небезпечними речовинами та небезпечними відходами за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.

15. Міністерство охорони здоров’я   http://www.moz.gov.ua/ua/portal/

o   медична практика

o   діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ

16. Державна служба  з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів  http://www.consumer.gov.ua/

o   ветеринарна практика

17. Міністерство фінансів http://www.minfin.gov.ua/

o   випуск та проведення лотерей

18. Міністерство соціальної політики http://www.mlsp.gov.ua/

o   посередництво у працевлаштуванні за кордоном

19. Державне агентство рибного господарства http://darg.gov.ua/

промисловий вилов риби, крім внутрішніх водойм та річок

20. Служба безпеки України https://ssu.gov.ua/7

діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформаціївул. Дністровська, 26, офіс 12,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

+38 0342 504605


office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua

@ Агентство з розвитку приватної ініціативи