+38 0342 504605      office@arpi.org.ua

У даній публікації систематизовані основні положення Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць»,  який  визначає основи державної політики в інвестиційній сфері протягом 2013-2032 років щодо стимулювання залучення інвестицій в окремі галузі економіки, визнані державою пріоритетними. 

Закон України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”.

Законодавством передбачено, що інвестиційна діяльність у пріоритетних галузях економіки стимулюється:

o   за рахунок бюджетних коштів;

o   шляхом застосування особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, встановлених Податковим і Митним кодексами України.

 

Перелік пріоритетних галузей економіки, у яких стимулюється інвестиційна діяльність з метою створення нових робочих місць:

o   Агропромисловий комплекс за напрямами: виробництво, зберігання харчових продуктів, в тому числі дитячого харчування, а також виробництво біопалива, з орієнтацією на імпортозаміщення.

o   Житлово-комунальний комплекс за напрямами: створення об’єктів поводження з відходами (побутовими, промисловими та відходами, які утворилися в результаті добування та перероблення корисних копалин і виробництва електричної та теплової енергії); будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення.

o   Машинобудівний комплекс за напрямами: виробництво нових та імпортозаміщуючих видів комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, машин і устаткування, електричного устаткування, автотранспортних та інших транспортних засобів.

o   Транспортна інфраструктура за напрямами: будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері транспортної інфраструктури.

o   Курортно-рекреаційна сфера і туризм за напрямами: будівництво курортно-рекреаційних об’єктів та об’єктів туристичної інфраструктури.

 

Для отримання державної підтримки інвестиційний проект має відповідати таким критеріям:

o    Загальна кошторисна вартість проекту має перевищувати суму, еквівалентну:

3 мільйонам євро - для суб’єктів великого підприємництва;

1 мільйону євро - для суб’єктів середнього підприємництва;

500 тисячам євро - для суб’єктів малого підприємництва.

 

o    Кількість створених нових робочих місць для працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах, має перевищувати:

150 - для суб’єктів великого підприємництва;

50 - для суб’єктів середнього підприємництва;

25 - для суб’єктів малого підприємництва.

o    Середня заробітна плата працівників мінімум у 2,5 рази перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

 

Механізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Етап 4

Суб’єкти господарювання, що мають намір взяти участь у відборі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям заяву разом із відповідними документами.

 

Перелік документів, які подаються для відбору:

o   висновки незалежних експертних організацій (за наявності);

o   копія інвестиційного проекту, що прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої особи суб’єкта господарювання, а також печаткою (для юридичної особи);

o   довідка про відсутність у суб’єкта господарювання простроченої заборгованості перед державним та місцевим бюджетами із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

o   документ про відсутність стосовно заявника порушеної справи про банкрутство;

o   виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

o   довідка про відсутність у суб’єкта господарювання простроченої заборгованості перед соціальними фондами, в тому числі Пенсійним фондом.

Перевірка Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями поданих інвестиційних проектів та їх відбір для подання на розгляд Кабінету Міністрів України або відхилення та повернення з обґрунтуванням причин.

Для участі у відборі допускаються інвестиційні проекти суб’єктів господарювання, які відповідають вимогам до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки.

 

Вимоги до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки.

 

Проект реалізується:

o    в межах пріоритетних галузей економіки, визначених Кабінетом Міністрів України;

o    на новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде проведено реконструкцію або модернізацію.

 

Реалізація проекту передбачає:

o    виділення окремого структурного підрозділу, на якому буде реалізовуватися інвестиційний проект;

o    досягнення протягом двох років з дня державної реєстрації інвестиційного проекту у пріоритетній галузі економіки визначених Законом критеріїв.

Подання Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями відібраних інвестиційних проектів до Мінекономрозвитку разом із заявами суб’єктів господарювання та документами, які до них додаються.

 

Мінекономрозвитку розглядає відібрані інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки та подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо їх схвалення (проект рішення, погоджений із заінтересованими органами виконавчої влади).

Після схвалення Кабінетом Міністрів України інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки Мінекономрозвитку здійснює їх державну реєстрацію шляхом внесення відомостей про ці проекти до Державного реєстру інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, який розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

 

 вул. Дністровська, 26, офіс 12,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

+38 0342 504605


office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua

@ Агентство з розвитку приватної ініціативи