+38 0342 504605      office@arpi.org.ua

Одним із найпопулярніших способів інвестування у малий та середній бізнес в Україні є придбання корпоративних прав у юридичній особі. Метою цією статті є висвітлення ряду практичних порад юристів Правничого бюро «Гарант» іноземному інвестору при придбанні частки у вже існуючому товаристві з обмеженою відповідальністю, оскільки такий вид товариств є одним з найпоширеніших організаційно-правових форм юридичної особи в Україні.


Перед прийняттям рішення про придбання корпоративних прав у юридичній особі майбутній інвестор, як правило, вивчає економічні параметри підприємства (наявність основних засобів, кваліфікованість персоналу, місце на ринку, фінансовий стан тощо). Поряд із цим не другорядне значення має юридична оцінка товариства та його діяльності.


Для уникнення у майбутньому неприємностей юридичного характеру потенційному інвестору доцільно достеменно з’ясувати, зокрема, хто саме є учасниками товариства, чи не має судових спорів з приводу їх участі у товаристві. Цю інформацію можна перевірити у відповідних державних реєстрах. Дещо складнішим є перевірка відомостей про можливу наявність у товариства невиконаних зобов’язань (оплатити кошти, передати товар, виконати роботу, надати послугу) перед третіми особами (державою, юридичними особами, фізичними особами). За вказаного, перед прийняттям остаточного рішення про придбання частки варто зібрати вихідну інформацію від товариства, його учасників, проаналізувати  отримані відомості та документи товариства, отримати відповідні гарантії від власника частки, яку планується придбати та безпосередньо від товариства.

Ще одним питанням, яке слід враховувати при прийнятті рішення про інвестування шляхом придбання частки товариства з обмеженою відповідальністю, є права щодо товариства, які отримує власник частки залежно від її розміру. Зокрема, частка розміром до 20% статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю дає її власникові, на наш погляд, номінальні права стосовно впливу власне на діяльність товариства – право участі на зборах учасників товариства, включаючи право знати про час, місце та їх порядок денний, вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників; брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди); одержувати інформацію про діяльність товариства, знайомитися із певними документами товариства (статутом, установчим договором (за наявності), річними балансами, звітами, протоколами зборів учасників); право виходу із товариства, отримання частини вартості товариства на день такого виходу; здійснити відчуження своєї частки у статутному капіталі товариства.

Маючи частку більш як 20% статутного капіталу учасник має право вимагати скликання позачергових загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства. Частка розміром 50% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю дає її власнику можливість блокувати будь-які невигідні, небажані для нього рішення.

Частка у 50%+1 голос (тобто більш ніж 50%) дозволяє її власнику приймати рішення по більшості питань діяльності товариства з обмеженою відповідальністю на зборах учасників, в тому числі, визначення основних напрямів діяльності товариства, внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу, вирішенні питання про виключення учасника з товариства. У контексті вказаного питання придбання частки у розмірі не менше 61% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю дає можливість її власнику оперативно управляти таким товариством. Слід також враховувати, що можливість прийняття рішення про відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна товариства та про ліквідацію товариства за правилами Цивільного кодексу України надана власнику (-кам) частки у розмірі не менше 75% статутного капіталу. 
Значущим вважаємо встановлення обсягу повноважень особи, у якої придбавається частка, на її відчуження. Наприклад, якщо продавцем частки є фізична особа – слід перевірити відсутність обмежень у розпорядженні майном, належно оформлену згоду подружжя на відчуження частки. Якщо розглядається придбання частки у юридичної особи слід достеменно з’ясувати, який орган юридичної особи повноважений прийняти необхідне рішення (директор, дирекція, загальні збори, наглядова рада тощо). У випадку, якщо від учасника (фізичної чи юридичної особи) діятиме представник, підлягають перевірці повноваження представника.      

Згідно правил Цивільного кодексу України, Закону України «Про господарські товариства» інші учасники товариства з обмеженою відповідальністю мають переважне право купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток перед іншими особами (неучасниками). Відтак, потенційному покупцю частки варто переконатися, що іншим учасникам пропонувалось купити частку і своїм правом вони не скористались, а також отримати письмове підтвердження того, що інші учасники товариства не проти купівлі ним частки у товаристві.

Іноземцю до укладення правочину про придбання корпоративних прав слід не забути отримати індивідуальний податковий номер у органі Державної фіскальної служби України. Окремі особливості придбання частки товариства можуть бути встановлені статутом товариства, із чинною редакцією якого потенційному інвестору рекомендуємо ознайомитись.    Одним з найбільш поширених та, на нашу думку, найбільш правильним способом придбання частки у товаристві з обмеженою відповідальністю є укладення продавцем та покупцем договору купівлі-продажу частки, оскільки він прямо передбачений українським законодавством. Нотаріальне посвідчення таких договорів часто дозволяє надалі уникнути чи мінімізувати ймовірність виникнення спорів, у той чи інший спосіб, пов’язаних із придбанням частки у товаристві.

Після укладення відповідного правочину щодо придбання корпоративних прав, інвестору слід  пам’ятати, що повинні відбутися загальні збори учасників товариства, якими має бути прийнято рішення, зокрема, про внесення змін до установчих документів товариства, які пов’язані із відчуженням-придбанням частки і, відповідно, зміною складу учасників товариства. При  цьому важливим є дотримання усіх встановлених Законом України «Про господарські товариства» та конкретизованих в установчих документах товариства формальностей щодо скликання та проведення загальних зборів учасників товариства, адже допущені порушення можуть бути підставою для оскарження та визнання недійсними прийнятих зборами рішень. В процесі підготовки таких зборів учасників окрему увагу рекомендується приділити змісту майбутнього статуту товариства як документу, що містить основні правила діяльності товариства.

Вагомими питаннями, які підлягають визначенню учасниками товариства з обмеженою відповідальністю є, зокрема, обсяг повноважень директора товариства щодо розпорядження майном товариства, контроль за діяльністю директора товариства, права спадкоємців учасника товариства в разі смерті останнього,  порядок скликання та проведення зборів учасників товариства, ряд інших питань, які законодавство України дозволяє врегульовувати учасникам товариства на власний розсуд в установчих документах товариства.

Рішення загальних зборів учасників товариства оформляються письмово відповідним протоколом. Надалі ці рішення, разом із договором про придбання частки, є підставою для державної реєстрації 
посадовою особою державного органу (державним реєстратором) відповідних змін у складі учасників товариства. Зазначена державна реєстрація відбувається за місцезнаходженням товариства і є формальним закінченням процедури придбання корпоративних прав у товаристві з обмеженою відповідальністю.

Загалом, на нашу думку, дотримуючись доволі нескладних правил можна звести до мінімуму ризики інвестування шляхом придбання корпоративних прав у товаристві з обмеженою відповідальністю в Україні.

Юристи Правничого бюро «Гарант» 
Святослава Кохан та Володимир Богославецьвул. Дністровська, 26, офіс 12,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

+38 0342 504605


office@arpi.org.ua
www.arpi.org.ua

@ Агентство з розвитку приватної ініціативи